Pam y dylech chi weithio ym maes llywodraeth leol?

Mae byd llywodraeth leol yn ddylanwadol
Mae byd llywodraeth leol yn gyfrifol am gynnig amrywiaeth helaeth o wasanaethau sy'n effeithio ar ein bywydau ni.  Gall byd llywodraeth leol wella cymunedau - gan gartrefu, hysbysu, addysgu, diddanu a diogelu dinasyddion a chynnal amgylchedd cytbwys.

Mae llywodraeth leol yn faes egnïol a chyffrous
Dyma faes sy'n newid drwy'r amser ac yn dod yn fwyfwy cystadleuol.  Rhaid ymateb i anghenion cymunedau a dymuniadau llywodraeth y wlad.  Mae'r rhai sy'n gweithio ym maes llywodraeth leol yn wynebu her newydd bob dydd.
 
Mae gyrfa i bawb ym maes llywodraeth leol
Gan fod angen cynnig cynifer o wasanaethau, does dim syndod bod amrywiaeth o yrfaoedd ym maes llywodraeth leol.  Mae ynddo 600 o garfanau alwedigaethol megis addysg, gofal cymdeithasol, iechyd yr amgylchedd, datblygu chwaraeon, safonau masnach a chynllunio.

Cyflog teg
Mae'r cyflogau'n gystadleuol mewn sawl galwedigaeth - yn arbennig ym meysydd gweinyddu a rheoli.  Mae'r buddion yn dda ac mae cyfleoedd i fanteisio ar gyrsiau hyfforddi a datblygu proffesiynol.

Mae cyfleoedd i fynd ymlaen
Gan fod pwyslais ar hyfforddi a datblygu, mae cyfleoedd i weithwyr llywodraeth leol newid swyddi a meithrin medrau i ragori ynddyn nhw.  Mae cyfleoedd i symud rhwng adrannau ac i rolau uwch, hefyd.

Cymunedau
Mae staff llywodraeth leol yn gweithio er lles cymunedau yn ôl amodau egnïol, teg a hyblyg.  Beth bynnag fo'ch cefndir, bydd swydd ym maes llywodraeth leol yn cynnig cyfle i ddatblygu'ch gyrfa ac effeithio ar fywydau pobl er gwell.

Amrywioldeb
Mae cynghorau lleol yn cyflogi pobl yn ôl amodau cyfleoedd cyfartal.  Mae'u polisïau a'u harferion yn gofalu nad oes modd anffafrio neb o achos tras, rhyw, anableddau, tueddfryd rhywiol, beichiogrwydd, mamolaeth, crefydd, cred, oedran, newid rhyw, priodas neu bartneriaeth sifil.  Mae'r ymrwymiad hwn i hyrwyddo cyfleoedd cyfartal a pharchu amrywioldeb yn berthnasol i'r rhai sy'n rhoi ac yn defnyddio'r gwasanaethau fel ei gilydd.

Hyfforddiant
Mae byd llywodraeth leol yn cynnig rhaglenni penodol i hyfforddi a datblygu ei staff.  Bydd pob gweithiwr newydd yn mynd trwy broses gyflwyno ac yn cael ei arfarnu'n fynych wedyn i nodi unrhyw hyfforddiant y gallai fod ei angen arno.

Hyblygrwydd
Mae llawer o hyblygrwydd ym mhob agwedd ar waith llywodraeth leol, ac mae sawl gweithiwr yn elwa ar drefniadau gweithio hyblyg sy'n helpu i gadw'r ddysgl yn wastad rhwng gofynion y gwaith a'r cartref.

Buddion
Yn ogystal â chyflog teg a chystadleuol, ac amryw gyfleoedd i ddysgu a datblygu, fe allai fod hawl gan weithwyr llywodraeth leol i sawl budd arall megis gwyliau hael, cynllun pensiwn a threfniadau bwrw tymor.

Dolenni perthnasol